Fishermen - Techniques of Fishing.

Fishermen (Cont'd) and Shepherding.

The Good Shepherd

The Sheepfold and Sheep Shearing.